หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด
อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
 
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
   
  “เกษตรสมบูรณ์   เพิ่มพูนผลผลิต
ประชาชนสุขภาพดีมีความรู้   นำชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง”
   
  วิสัยทัศน์ อบต.หนองกรด
   
 
นายบรรจง แตงน้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด
 
 
พันธกิจ
 
ภารกิจที่ 1 สร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ภารกิจที่ 2 พัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีคุณธรรมนำความรู้ และเกิดความผาสุก
ภารกิจที่ 3 สร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร การค้าและอุตสาหกรรมการเกษตรที่สมดุล
ภารกิจที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ภารกิจที่ 5 เสริมสร้างธรรมมาภิบาล และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีคุณธรรมนำความรู้
และเกิดความผาสุก
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร
การค้าและอุตสาหกรรมการเกษตรที่สมดุล
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
การเสริมสร้างธรรมมาภิบาล
และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 
 
เป้าประสงค์
 

ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้และปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ และพัฒนากลุ่มอาชีพ อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน

พัฒนาการศึกษา

ส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่น

สงเคราะห์เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส

ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

พัฒนาสังคมให้ชุมชนเข้มแข็งและแก้ปัญหายาเสพติด

พัฒนาเส้นทางคมนาคม ขนส่ง และการสาธารณูปโภค

พัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ส่งเสริมการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การอนุรักษ์และพัฒนาพลังงานชุมชน

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ

พัฒนาและส่งเสริมกองทุน กลุ่มอาชีพ

พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติราชการและการบริการประชาชน

พัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรมและมีประสิทธิภาพ

สร้างสังคมด้วยระบบประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม
 
 
 
   
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-873-563
 
  สายตรงปลัด
  โทร. 056-873-563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 60180
โทร : 056-873-563 , 056-873-561 โทรสาร : 056-873-563
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด
จำนวนผู้เข้าชม 8,324,640 เริ่มนับ 10 มิ.ย. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10