หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด
บึงหนองกรด
ปลากดคัง
วัดธรรมจริยาวาส
สาธารณสุขในตำบลหนองกรด
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด
อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
   
  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด
   
 
www.nongkrodbanpot.go.th
   
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
การปฏิบัติราชการ และเพื่อเป็นการสื่อสารระหว่างประชาชนกับหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และทันสมัย จึงได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อนำมาพัฒนา ชุมชนของเราต่อไป
   
 
 
ติดต่อ อบต.
โทรศัพท์ : 056-873-563 , 056-873-561 (กองคลัง)
โทรสาร : 056-873-563
   
   
NEWS
องค์การบริการส่วนตำบลหนองกรด อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ ยินดีต้อนรับ
นายบรรจง แตงน้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด
 
 
 
 
  กิจกรรม
  ACTIVITIES
  กิจการสภา
  COUNCIL
  วีดิทัศน์
  VIDEO


-กิจการสภา- [ 22 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 99 


-VDO วีดิทัศน์- [ 22 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 95 
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
ข่าวกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
 
 
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
 


จ้างจ้างก่อสร้างถนน คสล.บริเวณซอยบ้านนายสงคราม ศรีทอง หมู่ที่ 10 ตำบลหนองกรด โดย [ 22 พ.ค. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนน คสล.ต่อจากของเดิม บริเวณซอยบ้านนายเสียง สินสิริ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลห [ 22 พ.ค. 2563 ]จ้างเทคอนกรีตผิวจราจรบริเวณถนนสายข้างประตูคลองไทร หมู่ที่ 12 ตำบลหนองกรด อำเภอบร [ 22 พ.ค. 2563 ]

 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถเกรดเดอร์ รถนำ้พร้อมบดอัดแน่น ถนนสายภายในหมู่บ้าน [ 21 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 17 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ท [ 21 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 18 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์รถพยาบาทฉุกเฉิน ทะเบียน [ 20 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 17 
 
 
-ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง- [ 22 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 150 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือสั่งการ สถ.
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
ข่าวสารในเครือข่าย
 
 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/1151-1171 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 ม.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/1147-1150 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 ม.ค. 2564 ]
มติการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2563 กพส. มท 0810.8/ว133  [ 25 ม.ค. 2564 ]
การตอบแบบรายงานการปิด-เปิดสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว145  [ 25 ม.ค. 2564 ]
แบบรายการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ (Checklist) กสว. มท 0820.2/ว143  [ 25 ม.ค. 2564 ]
ประกาศยกเลิกการสอบคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2563 กศ. มท 0816.3/ว141  [ 25 ม.ค. 2564 ]
การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว140 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 ม.ค. 2564 ]
การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ไฟป่าและหมอกควันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว139  [ 22 ม.ค. 2564 ]
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว136 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ม.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/995-1067 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/919-994 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว428 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
จัดส่งรายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กศ. มท 0816.3/ว135 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/808-877 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนกุมภาพันธ์ 2564) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว130 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
แนวปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินภายในองค์กรและการกำหนดประเภทของงานตรวจสอบภายใน ตบ. มท 0805.2/ว121  [ 21 ม.ค. 2564 ]
เร่งรัดการบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ตามมาตรา 35 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว122  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การตรวจสอบสถานะ การพิมพ์ใบอนุญาตและการแสดงใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ สน.บถ. มท 0809.4/ว96  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว128  [ 21 ม.ค. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว119  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 (ปวช.3) ประจำปีการศึกษา 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว127  [ 21 ม.ค. 2564 ]
แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว368 [อ้างถึง]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครร่วมโครงการ กสธ. มท 0819.2/ว120  [ 21 ม.ค. 2564 ]
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การอนุมัติการจบการศึกษาและการจัดทำระเบียบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ปีการศึกษา 2563 กศ. มท 0816.3/ว110  [ 20 ม.ค. 2564 ]
แจ้งเลื่อนกำหนดการดำเนินการโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.4/ว123  [ 20 ม.ค. 2564 ]
 
 
นว 0023.2/01952 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2563  [ 25 ม.ค. 2564 ]    
นว 0023.3/1965 การบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการ ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และ โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก  [ 25 ม.ค. 2564 ]    
นว 0023.3/1974 ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเป็นผู้ดูแลระบบ (Admin) ของหน่วยงาน เพื่อยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 25 ม.ค. 2564 ]    
นว 0023.3/1967 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 (ปวช.3) ประจำปีการศึกษา 2563  [ 25 ม.ค. 2564 ]    
นว 0023.3/1966 โครงการประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะให้เป็นศูนย์  [ 25 ม.ค. 2564 ]    
นว 0023.3/1897 การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเป็นหน่วยงานรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง)  [ 25 ม.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/1836  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2564)  [ 22 ม.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/1835  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู เเละค่าจ่างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564)  [ 22 ม.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.5/1842  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ)ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2564)  [ 22 ม.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.2/ว1870  แจ้งแนวทางปฏิบัติตามประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกียวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแห่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)  [ 22 ม.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.2/ว1834  ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรในหน่อยงานของรัฐ รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 22 ม.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.1/ว85  ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญหรือบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ทุนฝึกอบรมภาษาที่มิใช่ภาษาอังกฤษ)  [ 22 ม.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.1/ว1889  รัฐบาลอินเดียจะจัดการสัมนาออนไลน์ (Webinars) หัวข้อ Gender inclusive Governance for Policy Makers  [ 22 ม.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.1/ว84  รัฐบาลอินเดียจะจัดการสัมนาออนไลน์ (Webinars) หัวข้อ Gender inclusive Governance for Policy Makers  [ 22 ม.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.5/87  แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับค่าปรับปรุงซ่อมเเซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 22 ม.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.5/88  แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วนเทคโนโลยีสารสนเทศฯ DLTV เพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 22 ม.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.5/86  แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วนเทคโนโลยีสารสนเทศฯ DLTV เพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 22 ม.ค. 2564 ]    
นว 0023.3/1716 การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยศาสตร์ประจำปี 2564  [ 21 ม.ค. 2564 ]    
นว 0023.3/ว1710 รับสมัครคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการเพื่อเเต่งตั่งให้ดำลงตำเเหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 21 ม.ค. 2564 ]    
นว 0023.3/ว1711 กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ และการกำหนดวันหยุดทำการประจำภูมิภาครวมทั้งการเลื่อนวันหยุดชดเชย ประจำปี 2564  [ 21 ม.ค. 2564 ]    
 
 
อบต.สายลำโพง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ ของสำนักงานปลัด [ 26 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.สายลำโพง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ ของสำนักปลัด [ 26 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.บ้านไร่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมดาดคอนกรีต หมู่ที่ 1 บ้านไร่ [ 26 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.บ้านไร่ ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างผนังดาดคอนกรีต หมู่ที่ 21 บ้านหนองน้ำพวย บริเ [ 26 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านไร่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมดาดคอนกรีต หมู่ที่ 10 บ้านสวน [ 26 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านไร่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมดาดคอนกรีต หมู่ที่ 7 บ้านเนิน [ 26 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านไร่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดลอกลำเหมืองหนองประดู่ หมู่ที่ 1 บ้านไร่ [ 26 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านไร่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างผนังดาดคอนกรีต หมู่ที่ 21 บ้านหนองน้ำพวยบริเว [ 26 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านไร่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงเสริมดินและลงลูกรังสายข้างบ้านนายจันทร์ ปานทอ [ 26 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.พันลาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ [ 26 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.ทับกฤชใต้ การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/2564 [ 26 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
สถ.อ.บรรพตพิสัย ที่ นว 0023.14/ว 409 ลว.26.01.64 การบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการ ปล [ 26 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
สถ.อ.บรรพตพิสัย ดส ที่ นว 0023.14/ว 408 ลว.26.01.64 ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรใ [ 26 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
สถ.อ.บรรพตพิสัย ที่ นว 0023.14/ว 407 ลว.26.01.64 รัฐบาลอินเดียจะจัดการสัมนาออนไลน์ (Webinars) หั [ 26 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.โคกหม้อ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการต่ [ 26 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
 
 
 
 
 
 
 

เครื่องจักสานไผ่
 

บึงหนองกรด
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
แบบฟอร์ม ระเบียบ
เอกสารราชการต่างๆ
 
 
คำแนะนำชำระภาษี
 
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
KHOWLEDGE
MANAGEMENT
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร
 
 
 
 
   
 
   
Nax Solution  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
แผนที่ดาวเทียม
GOOGLE EARTH
     
 
 
กระดานสนทนา
 
 
ยางมะตอยสำเร็จรูป โยธาพรีมิกซ์ (12 ม.ค. 2564)    อ่าน 14  ตอบ 0  
รับโอนเจ้าพนักงานสาธารณสุข (22 ก.ย. 2563)    อ่าน 113  ตอบ 0  
 
 
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
โทร 1567 ตลอด 24 ชม.
 
สำรวจความคิดเห็น
 
  การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
  ดีที่สุด
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  น้อย
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-873-563
 
  สายตรงปลัด
  โทร. 056-873-563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 60180
โทร : 056-873-563 , 056-873-561 โทรสาร : 056-873-563
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด
จำนวนผู้เข้าชม 1,646,441 เริ่มนับ 10 มิ.ย. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10
 
เทศบาลเมืองชุมแสง