หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด
บึงหนองกรด
ปลากดคัง
วัดธรรมจริยาวาส
สาธารณสุขในตำบลหนองกรด
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด
อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
   
  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด
   
 
www.nongkrodbanpot.go.th
   
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
การปฏิบัติราชการ และเพื่อเป็นการสื่อสารระหว่างประชาชนกับหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และทันสมัย จึงได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อนำมาพัฒนา ชุมชนของเราต่อไป
   
 
 
ติดต่อ อบต.
โทรศัพท์ : 056-873-563 , 056-873-561 (กองคลัง)
โทรสาร : 056-873-563
   
   
NEWS
องค์การบริการส่วนตำบลหนองกรด อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ ยินดีต้อนรับ
นายบรรจง แตงน้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด
 
 
 
 
  กิจกรรม
  ACTIVITIES
  กิจการสภา
  COUNCIL
  วีดิทัศน์
  VIDEO


-กิจการสภา- [ 22 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 20 


-VDO วีดิทัศน์- [ 22 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 22 
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
ข่าวกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
 
 
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
 


จ้างจ้างก่อสร้างถนน คสล.บริเวณซอยบ้านนายสงคราม ศรีทอง หมู่ที่ 10 ตำบลหนองกรด โดย [ 22 พ.ค. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนน คสล.ต่อจากของเดิม บริเวณซอยบ้านนายเสียง สินสิริ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลห [ 22 พ.ค. 2563 ]จ้างเทคอนกรีตผิวจราจรบริเวณถนนสายข้างประตูคลองไทร หมู่ที่ 12 ตำบลหนองกรด อำเภอบร [ 22 พ.ค. 2563 ]

 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกวัชพืชและสื่งกีดขวางทางนำ้บริเวณปากทางเข้าบึงห [ 15 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 20 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายถนนดินพร้อมลงหินคลุก บริเวณซอยบุณรอด หมู่ที่ 12 [ 15 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 19 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายผิวจราจรพร้อมลงหินคลุกสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 [ 15 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 18 
 
 
-ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง- [ 22 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 29 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือสั่งการ สถ.
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
ข่าวสารในเครือข่าย
 
 
กง.กจ.(กพส.) ขอเเจ้งหนังสือลงเว็บไซต์ สถ. ที่ มท 0810.8/ว2879 ลว 18 กย.63 เรื่อง เเจ้งรายชื่อผู้ประสารงานเเละหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ รายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2879 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ย. 2563 ]
การสำรวจข้อมูลงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด่วนที่สุด กต. มท 0818.2/ว2873  [ 18 ก.ย. 2563 ]
แนวปฏิบัติในการเปิดเผยและการให้ข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ กพส. มท 0810.7/ว2871  [ 18 ก.ย. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว2841  [ 17 ก.ย. 2563 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ งวดที่ ๘/๒๕๖๓ สน.คท. มท 0808.3/ว2854 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนที่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการการจัดการศึกษาภาคบังคับ ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2865  [ 17 ก.ย. 2563 ]
ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กจ. มท 0802.3/ว74  [ 17 ก.ย. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนที่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563)เพิ่มเติม สน.บถ. มท 0809.2/ว118 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2563 ]
โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2564 สน.คท. มท 0808.4/ว2855  [ 17 ก.ย. 2563 ]
การคืนเงินค่าลงทะเบียนตามโครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินของแต่ละหน่วยงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2563 สน.คท. มท 0808.4/ว2848  [ 17 ก.ย. 2563 ]
การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2856  [ 17 ก.ย. 2563 ]
การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2849  [ 17 ก.ย. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2842  [ 17 ก.ย. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/15990-16065 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ งวดที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) สน.คท. มท 0808.2/15986-15989 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2563 ]
รายงานปัญหาการออกประทานบัตรเหมืองแร่ ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว2840 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ก.ย. 2563 ]
ซ้อมการมอบรางวัลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ?จังหวัดสะอาด? ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.02/ว2839  [ 16 ก.ย. 2563 ]
ขอให้จังหวัดเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเข้าข้อมูล เฉพาะปีงบประมาณ 2563 ให้แล้วเสร็จพร้อมยืนยันข้อมูลในวันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 24.00 นาฬิกา ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2837  [ 16 ก.ย. 2563 ]
แจ้งซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2835  [ 16 ก.ย. 2563 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/15849-15913 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ก.ย. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 40 ราย ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2824  [ 15 ก.ย. 2563 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี กค. มท 0803.3/ว2823  [ 15 ก.ย. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/15374-15449 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ย. 2563 ]
ขอให้ สถจ. ส่งสำเนาสัญญาเช่าที่เก็บเอกสาร สำเนาจ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาด สำเนาสัญญาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ปี 2563 และสำรวจค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม ข้อมูลอัตราค่าเช่าบ้านต่อเดือนปี 2564 และรายงานข้อมูลการเบิกค่าเช่าบ้านปี 2563 รายบุคคล ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2812 [แบบรายงาน]  [ 14 ก.ย. 2563 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 9-10 สน.คท. มท 0808.3/ว2808 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ก.ย. 2563 ]
 
 
นว 0023.3/20256 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ คุ้มค่า ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อปท. ที่ดำเนินการจัดตั้งธนาคารขยะ  [ 21 ก.ย. 2563 ]    
นว 0023.3/20354 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580 และแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. 2560 - 2564  [ 21 ก.ย. 2563 ]    
นว 0023.5/20463 การดำเนินงานตามแผนมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณราจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1/2563  [ 21 ก.ย. 2563 ]    
นว 0023.3/ว20588 การรายงานผลการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อพ.สธ. ประจำปี 2563  [ 21 ก.ย. 2563 ]    
นว 0023.3/20379 การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น  [ 21 ก.ย. 2563 ]    
นว 0023.3/ว20547 การจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการ และการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้แผนพัฒนาภาค  [ 21 ก.ย. 2563 ]    
นว 0023.3/ว20632 แจ้งขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTAX - 3000  [ 21 ก.ย. 2563 ]    
นว 0023.4/ว837 ขอความอนุเคราะห์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์  [ 21 ก.ย. 2563 ]    
นว 0023.3/ว20647 ขอความร่วมมืออำเภอแจ้งผู้ับริหารท้องถิ่นที่จะรับเกียรติบัตรดังกล่าว แต่งกายชุดเครื่องแบบสีกากีแขนยาวคอพับ  [ 21 ก.ย. 2563 ]    
นว 0023.5/826 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับโครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการฯ ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 18 ก.ย. 2563 ]    
นว 0023.5/829 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับโครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการฯ ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 18 ก.ย. 2563 ]    
นว 0023.5/827 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับเงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 18 ก.ย. 2563 ]    
นว 0023.5/832 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับเงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 18 ก.ย. 2563 ]    
นว 0023.5/834 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับเงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 18 ก.ย. 2563 ]    
นว 0023.5/828 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในโครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากฯ ครั้งที่ 2 เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 18 ก.ย. 2563 ]    
นว 0023.5/830 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับเงินอุดหนุนสำหรับโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดค่าก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 18 ก.ย. 2563 ]    
นว 0023.5/831 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2562/63 งบกลาง เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 18 ก.ย. 2563 ]    
นว 0023.5/833 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 18 ก.ย. 2563 ]    
นว 0023.5/ว20471 ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  [ 18 ก.ย. 2563 ]    
นว 0023.3/ว20391 การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับรายการงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 18 ก.ย. 2563 ]    
 
 
ทต.บ้านแดน โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและพนักงานจ้า [ 22 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.พันลาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (แมกเนติก) จำนวน 1 รายการ [ 22 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.พันลาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเครื่องคอมพิวเตอร์ (ชนิดพกพา) หมายเลขครุภัณฑ์ 416–56 [ 22 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านแก่ง โครงการพนักงานดีเด่น ประจำปี 2563 [ 22 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบต.ศาลเจ้าไก่ต่อออกตัดหญ้าข้างทางบริเวณทางแยกถึงทางโค้ [ 22 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.ท่าตะโก ประกาศเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ [ 22 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบต.ศาลเจ้าไก่ต่อตัดหญ้าริมถนนทางโค้งสามแยกวัดใหม่สามัค [ 22 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.นากลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน [ 22 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านแก่ง โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2563 [ 22 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.นากลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต [ 22 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.นากลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตู้เชื่อมไฟฟ้า [ 22 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.มาบแก ประกาศตรวจรับการจ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.ตั้งแต่บ้านนายสำเนียง จำปาศักดิ์ ถึงบ [ 22 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.ห้วยใหญ่ รายงานผลด้านการดำเนินการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำ [ 22 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 26 
อบต.นากลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด [ 22 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านมะเกลือ ประกาศผู้้ชนะการเสนอราคาหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าพระเ [ 22 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
 
 
 
 
 
 
 

เครื่องจักสานไผ่
 

บึงหนองกรด
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
แบบฟอร์ม ระเบียบ
เอกสารราชการต่างๆ
 
 
คำแนะนำชำระภาษี
 
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
KHOWLEDGE
MANAGEMENT
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร
 
 
 
 
   
 
   
Nax Solution  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
แผนที่ดาวเทียม
GOOGLE EARTH
     
 
 
กระดานสนทนา
 
 
 
 
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
โทร 1567 ตลอด 24 ชม.
 
สำรวจความคิดเห็น
 
  การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
  ดีที่สุด
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  น้อย
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-873-563
 
  สายตรงปลัด
  โทร. 056-873-563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 60180
โทร : 056-873-563 , 056-873-561 โทรสาร : 056-873-563
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด
จำนวนผู้เข้าชม 108,158 เริ่มนับ 10 มิ.ย. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10
 
เทศบาลเมืองชุมแสง